top of page

February 2024 Exhibition 

Ludmila Mudr
PARALELNÍ SVĚTY/ parallel worlds

a7399e1c-8f64-460f-b3fb-38dc2a23cdff.jpg

 

"For me, Ludmila's photographs are a stop in fleeting time... a quiet, intense expansion of a fraction of a moment into beauty, passion, mystery, relaxation, sometimes with cultivated humour, and the exhibition in this space is an interesting experiment on the impact of the silence of photographs into the bustle of a Žižkov bar with live music, jazz and other genres."


Pavla Vaculíková - artist and exhibition curator


"The PARALLEL WORLDS exhibition maps the first years of her work and is the debut of a photographer publishing her work under the © LP label. In her work, Ludmila reflects the world that is an immediate part of her everyday life. It intertwines external and internal moments and reflects Lída's vision and perception of life.
Besides photography, Lída's great passion is music. A more attentive viewer will not miss that it is the music that is reflected in her photograph. Above all, the rhythm captured in the composition.
After all, rhythm is one of the most important elements you can find in her work. The second is detail. Detail in ordinary things as well as detail in a unique moment. And Lída is able to find just such a detail where others often overlook it. She usually avoids stunning and, for many, beautiful subjects in her photographs. She is not interested in sensationalism. On the contrary, she looks for beauty in everyday moments. It is therefore not surprising that many photographs depict objects that surround us, are a normal part of life. Flowers, tree bark, structures…
She looks around and discovers dynamism, passion and stories full of melancholy and silence in ordinary situations and objects."

Veronika Krištofová - art historian and writer

CZ-
"Lídiny fotografie jsou pro mě zastavením se v kvapném čase... tichým intenzivním rozpínáním se zlomku okamžiku do krásy, vášně, tajemnosti, zklidnění, sem tam s kultivovanou vtipností a výstava v tomto prostoru je zajímavým experimentem nárazu ticha fotografií do ruchu žižkovského baru s živou jazzovou a jinou žánrovou muzikou."


Pavla Vaculíková - výtvarnice, kurátorka výstavy


"Výstava PARALELNÍ SVĚTY mapuje první roky tvorby a je debutem fotografky zveřejňující svoje práce pod značkou © LP. Ludmila ve své práci reflektuje svět, který je bezprostřední součástí jejího každodenního života. Prolíná vnější i vnitřní momenty a odráží Lídino vidění a vnímání života.
Kromě fotografie je Lídinou velkou vášní hudba. Pozornějšímu divákovi neunikne, že právě hudba se do její fotografie promítá. Především pak rytmem, zachyceným v kompozici.
Rytmus je ostatně jedním z nejdůležitějších prvků, které můžete v její práci najít. Tím druhým je detail. Detail v obyčejných věcech stejně tak jako detail v jedinečné chvíli. A právě takový detail Lída dokáže najít tam, kde ho ostatní často přehlédnou. Obvykle se ve svých fotografiích vyhýbá ohromujícím a pro většinu společnosti krásným objektům. Nezajímá se o senzaci. Naopak, krásu hledá ve všedních momentech. Není proto divu, že mnohé fotografie zachycují objekty, které nás obklopují, jsou běžnou součástí života. Květiny, kůra stromů, struktury...
Dívá se kolem sebe a v běžných situacích a předmětech objevuje dynamiku, vášeň i příběhy plné melancholie a ticha."


Veronika Krištofová - kunsthistorička a spisovatelka

bottom of page